งานธุรการ

1.  นางกมลวรรณ  วิจิตรโคกกรวด   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน   ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานธุรการ รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
         1.1 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกลุ่ม
         1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศฯ ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         1.3 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
         1.4 รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
         1.5 ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ให้ได้ฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล งบประมาณ สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
         1.6 ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแผนกลยุทธ์ เพื่อดำเนินการตามแผน
         1.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
         1.8 รับผิดชอบดูแลระบบการลงทะเบียนในการประกวดและแข่งขันศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรม
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ระดับภาค, ระดับประเทศ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
         1.9 ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  และบันทึกการประชุมของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และงานประชุมเฉพาะกิจที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารับผิดชอบและ/หรือดำเนินการ
         1.10   ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกลุ่ม
         1.11   ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
         1.12   จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองงานธุรการ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
         1.13   วางแผนพัฒนา จัดระบบงานธุรการสำนักงาน ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
         1.14   ให้รับบริการงานระบบสารบรรณบุคลากรทางการศึกษาและบุคลที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวก ในการติดต่อ สอบถาม และอื่นๆ ตามเห็นควร
         1.15   ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในการพัฒนาระบบของสารสนเทศงานกลุ่มนิเทศฯ
         1.16   ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มอื่นใน สพป.นครราชสีมา เขต 5 หรือกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


***********************************************************
Comments