กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

1.  นางณัฐนันท์  อรัญญา   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
         1.1   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คนที่ 2 เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คนที่ 1 ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
         1.2   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
                1.2.1  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
                1.2.2  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
                1.2.3  จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
                1.2.4  เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
         1.3   งานทดสอบทางการศึกษาและพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
                1.3.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
                1.3.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              1.3.3 กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องตามที่ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด
              1.3.4 ประสานความร่วมมือในการทดสอบทางการศึกษากับสำนักทดสอบทางการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
              1.3.5 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
              1.3.6 พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
              1.3.7 รับผิดชอบโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
         1.4   ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
         1.5  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
         1.6  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประสานงานด้านการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา
การวัดและการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
         1.7  สรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา สถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์การ และผู้เกี่ยวข้อง
         1.8   รับผิดชอบดำเนินงานโครงการดังต่อไปนี้
                1.8.1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                1.8.2  โครงการกิจกรรมแนะแนว เพื่อศึกษาต่อ และการมีงานทำ
                1.8.3  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นักเรียนรายบุคคล
                1.8.4  โครงการโรงเรียนในฝัน
                1.8.5  โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
         1.9   รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 6 หินดาดห้วยบง
         1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 6 หินดาดห้วยบง
         1.11 ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***********************************************************

2.  นางสาวพชร  ยังให้ผล   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         2.1   งานทดสอบทางการศึกษา
                2.1.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
                2.1.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                2.1.3  กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องตามที่ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด
              2.1.4 ประสานความร่วมมือในการทดสอบทางการศึกษากับสำนักทดสอบทางการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
              2.1.5 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
              2.1.6 พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
              2.1.7 จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
         2.2   ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
         2.3  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
         2.4   ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
         2.5   นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประสานงานด้านการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
         2.6  รับผิดชอบดำเนินงานโครงการดังต่อไปนี้
                2.6.1  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
                2.6.2  รับผิดชอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
                2.6.3  งานการศึกษาพิเศษ
         2.7  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         2.8   รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         2.9   รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 3  กุดพิมานหนองกราด 
         2.10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 3 กุดพิมานหนองกราด

         2.11  ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


***********************************************************

3.  นางสาวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
         3.1   งานทดสอบทางการศึกษา
                3.1.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
                3.1.2  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                3.1.3  กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องตามที่ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด
                3.1.4  ประสานความร่วมมือในการทดสอบทางการศึกษากับสำนักทดสอบทางการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
                3.1.5  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษา
                3.1.6  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
                3.1.7  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
         3.2   ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
         3.3  ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
         3.4   ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
         3.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประสานงานด้านการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
         3.6   รับผิดชอบดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT
         3.7   รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
         3.8  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
         3.9  รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 4 ทักษิณด่านชัย 
         3.10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 4 ทักษิณด่านชัย
         3.11  ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Comments