กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ ฯ


1.  นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
         1.1  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทุกช่วงชั้น
         1.2   วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
         1.3   ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         1.4   ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet และ ระบบออนไลน์ Internet กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
         1.5   วิเคราะห์ สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
         1.6   รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
         1.7   รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
         1.8   รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 10  ทศพัฒน์
         1.9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 10  ทศพัฒน์
         1.10  ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


***********************************************************

2.  นายทวีเกียรติ  ฮอหรินทร์   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
         2.1   ดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือความต้องการของสถานศึกษา
         2.2   ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         2.3  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         2.4  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         2.5   ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         2.6  ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูล ในระบบเครือข่ายและ Internet และ ระบบออนไลน์ Internet กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
         2.7  รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ
         2.8   รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 15 บุญเหลืออนุสรณ์
         2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 15 บุญเหลืออนุสรณ์
         2.10  ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หรือ
กลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


***********************************************************

3  นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
         3.1 ดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือความต้องการของสถานศึกษา
         3.2 ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         3.3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         3.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         3.6 ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูล ในระบบเครือข่ายและ Internet และระบบออนไลน์ Internet กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
         3.7 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
         3.8 รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 11 ลำเชียงไกร
         3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 11 ลำเชียงไกร
         3.10  ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Comments