กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบฯ

1.     นางนภัสวรรณ  ป้องจันมณีสกุล   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
         1.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คนที่ 1 เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้              
         1.2 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                  1.2.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                  1.2.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                  1.2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
                  1.2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
                  1.2.5  ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
                  1.2.6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
         1.3 รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
         1.4 รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 7 ขามทะเลสอ
         1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพ การจัด
การศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 7 ขามทะเลสอ
         1.6 ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***********************************************************

2.  นางสุภาพัธจิรา  คูณวิทยาวรรณ์   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้

         2.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                  2.2.1  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                  2.2.2   ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                  2.2.3   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
                  2.2.4   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
                  2.2.5   ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
                  2.2.6   ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
         2.3 รับผิดชอบการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
         2.4 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
         2.5 รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ศูนย์ที่ 13  หนองหัวฟาน
         2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา  นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 13 หนองหัวฟาน
         2.7 ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


***********************************************************

3. นางณิญดาภรค์  พันชนะ   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
         3.1 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
                  3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
                  3.1.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
                  3.1.3  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
                  3.1.4   ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เมื่อถึงกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
                  3.1.5   ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         3.2   งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
                  3.2.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ของแต่ละหน่วยงาน
                  3.2.2  ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
                  3.2.3   ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                  3.2.4   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
                  3.2.5   นิเทศ ติดตาม ผลการประเมินภายนอก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาสถานศึกษา และนำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
         3.3 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         3.4 รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 5 เพชรบูรพา
         3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพ การจัด
การศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 5  เพชรบูรพา
         3.6 ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันประกันคุณภาพการศึกษา หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Comments