กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร ฯ


1.  นางประภาภรณ์  ถีสูงเนิน
  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         1.1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ 3 เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคนที่ 2  ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
         1.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1.3  ศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
              1.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
              1.3.2 รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
          1.4  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
          1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
          1.6   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน หลักสูตรตามจุดเน้นพิเศษ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ตามศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
         1.7   ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
         1.8   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         1.9   ส่งเสริมและพัฒนาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
         1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
         1.11  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
         1.12  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
         1.13  สร้างเครือข่ายวิชาการและระบบ  INNO-BANK  ผลงานคุณภาพของ สพป.นครราชสีมา เขต 5
         1.14  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
         1.15  รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์ที่ 8  เทพารักษ์
         1.16  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 8 เทพารักษ์
         1.17  ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***********************************************************

2.  นายองอาจ  วิชัยสุชาติ   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ   รับผิดชอบงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  และปฏิบัติงาน  ดังนี้
         2.1   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         2.2   ศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
                 2.2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
                 2.2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
         2.3   พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
         2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
         2.5   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน หลักสูตรตามจุดเน้นพิเศษ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ตามศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
         2.6   ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
         2.7   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         2.8  ส่งเสริมและพัฒนาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
         2.9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
         2.10  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
         2.11  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
         2.12  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
         2.13  รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์ที่ 1 ขุนทด
         2.14 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 1 ขุนทด
         2.15  ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***********************************************************


3.  นางละม่อม  เปรมสระน้อย   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ   รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และปฏิบัติงาน  ดังนี้
         3.1   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         3.2  ศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
               3.2.1  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
               3.2.2  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
         3.3  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
         3.4   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
         3.5   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน หลักสูตรตามจุดเน้นพิเศษ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ตามศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
         3.6  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
         3.7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         3.8  ส่งเสริมและพัฒนาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
         3.9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
         3.10  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
         3.11  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
         3.12 รับผิดชอบและดำเนินการร่วมกับกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
         3.13 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
         3.14 รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์ที่ 1 ขุนทด
         3.15 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ของศูนย์ที่ 1 ขุนทด
         3.16  ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Comments