กลุ่มงานนิเทศติดตาม ฯ

1  นางมนัสนันท์  กุลวงศ์   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
         1.1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
         1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำเกณฑ์ดัชนีวัดความสำเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา
         1.3 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
         1.4 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และจัดทำสรุปรายงานเผยแพร่
         1.5 จัดทำแผนปฏิทินการนิเทศ และออกแบบเครื่องมือนิเทศ
         1.6 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย
         1.7 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐาน
         1.8 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         1.9 รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 4 ทักษิณด่านชัย
         1.10   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 4 ทักษิณด่านชัย
         1.11 ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


***********************************************************

2.  นายภาณุวัฒน์  เอื้องคำประเสริฐ   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
         2.1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
         2.2 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำเกณฑ์ดัชนีวัดความสำเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา
         2.3 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา
         2.4 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่
         2.5 จัดทำแผนปฏิทินการนิเทศ และออกแบบเครื่องมือนิเทศ
         2.6 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
         2.7 รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ที่ 12 ขามสะแกแสง
         2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 12 ขามสะแกแสง
         2.9 ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือ
กลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***********************************************************

3. นางสำราญ  ตั้งศรีทอง   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้
         3.1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
         3.2 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำเกณฑ์ดัชนีวัดความสำเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา
         3.3 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
         3.4 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่
         3.5 จัดทำแผนปฏิทินการนิเทศ  และออกแบบเครื่องมือการนิเทศ
         3.6 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาปฐมวัย
         3.7   งานพัฒนาระบบการนิเทศ นิเทศภายใน นิเทศทางไกล นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
         3.8 รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพรักษ์ภาษาไทย
         3.9 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
         3.10  รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์ที่ 3 กุดพิมานหนองกราด
         3.1ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 3 กุดพิมานหนองกราด
         3.1ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Comments