กลุ่มงานเลขานุการ ฯ


1. นางสาวศิราณี  กันชัย   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
           1.1   ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ให้ได้ฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล งบประมาณ สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
           1.2 วางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแผนกลยุทธ์ พร้อม
ทั้งประสานงานกับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อดำเนินการ ตามแผน
           1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
           1.4 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
           1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้บริหารดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา รับและให้บริหารงานวิจัยทางการศึกษา
 
          1.6 พัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูล แหล่งคุณภาพงาน/ประชาสัมพันธ์ และประสานการขับเคลื่อนงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
           1.7 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
           1.8 รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์ที่  2  เมืองเก่าพันชนะ
           1.9 เป็นเลขานุการการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
           1.10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/การจัดการศึกษาปฐมวัย  ศูนย์ที่ 2  เมืองเก่าพันชนะ
           1.11 ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***********************************************************

2. นางสาวสมสิน  ชัชวาลปรีชา   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
           2.1 ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ให้ได้ฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล งบประมาณ สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
           2.2 วางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อดำเนินการ ตามแผน
           2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
           2.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้บริหารดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา รับและให้บริหารงานวิจัย
ทางการศึกษา
           2.5 เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการเลขานุการ ก.ต.ป.น. ระดับเขตพื้นที่
           2.6 รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
           2.7 รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน/ห้องสมุด
           2.8 รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ศูนย์ที่ 9  สันเทียะ
           2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พัฒนายกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/การศึกษาปฐมวัย ศูนย์ที่ 9 สันเทียะ
           2.10   ปฏิบัติงานวิชาการร่วมกับกลุ่มงานอื่นในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ตามที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


Comments