ก.ต.ป.น.


นายปัญญา  หวังรวมกลาง
กรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายถนัด  ภูมิอภินันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวีระ โรจน์หิรัญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายองอาจ  วิชัยสุชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ


นายจัตุพร  บุญระดม
ประธานคณะกรรมการ
นายจตุรงค์  พงษ์ศิริ
กรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาเอกชน

นายศุภกิตติ์  จงจัดกลาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศิราณี  กันชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

นางนภัสวรรณ  ป้องจันมณีสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิคม  คมพิทยากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Comments