หน้าแรก

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
RSS Feed

RSS Feed


ปฏิทินปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์


RSS Feed


https://sites.google.com/site/esdcwebsite/home

http://www.thai-aec.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-aec-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90

สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นายฐานันดร  บรรดาศักดิ์
   รอง ผอ.สพป.นม.5
*********************
นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ

*************************************
http://www.myfirstbrain.com/default.aspx
http://2010.tkc.go.th/
http://www.pil.in.th/
http://photos8.org/
http://106.0.176.3/home
http://www.school.net.th/schoolnet/directory/elearning.php
http://www.scimath.org/
http://www.scimath.org/
http://www.kroobannok.com/show_all_article.php?cat_id=30
http://www.royin.go.th/th/knowledge/index.php
http://www.vcharkarn.com/
http://directory.dek-eng.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/