แจ้งแนวการสอบ และรายชื่อใหม่ล่าสุด ครูภาษาอังกฤษสอบ CEFR

เรียน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 268 คน 
ให้ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่สอบ และรหัสสอบ ตามรายชื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ใหม่ล่าสุดนี้ แล้วไปเข้าสอบในวันทีี 23 พฤษภาคม 2558 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยเตรียมความพร้อมและเตรียมนำไปด้วยในวันสอบ ดังต่อไปนี้
1. หากท่านมีชุดหูฟัง และประสงค์จะนำไปใช้สอบในครั้งนี้ ท่านสามารถนำไปได้
2. ปากกา
3. กรอกแบบรายงานผลการสอบ รายบุคคล ตั้งแต่ข้อทีี่ 1-18 

ลักษณะของแบบทดสอบ 
CEPT Metrica เป็นข้อสอบในลักษณะที่เรียกว่า Adaptive Test ซึ่งหมายความว่า ข้อสอบนี้จะปรับระดับความยาก ง่ายให้สอดคล้องและเป็นไปตามความสามารถของผู้เข้าสอบอย่างแม่นยา ด้วยการยึดหลักเกณฑ์ด้าน ความถูกต้อง และ ระยะเวลาในการทาข้อสอบ กล่าวคือ ระบบจะปรับระดับให้มีความยากขึ้นในทุก ๆครั้งที่ ผู้เข้าสอบตอบถูกต้อง และจะปรับระดับให้มีความง่ายมากขึ้น ทุกครั้งที่ผู้เข้าสอบตอบผิด
ในการเข้าสอบด้วยข้อสอบระดับสากลมาแล้วสามารถนาคะแนนมาลองเปรียบเทียบค่าความสามารถได้ 
ซึ่ง สพฐ.กาหนดให้ผ่านที่ B2 ดังนั้น คะแนนที่สามารถเทียบเคียงได้มีดังนี้
TOEIC มีค่าเท่ากับ 940 คะแนน
IELTS มีค่าเท่ากับ 6.5 คะแนน
TOEFL มีค่าเท่ากับ 109 คะแนน
ESOL ได้รับเกียรติบัตรระดับ FCE

CEPT Metrica มีประมาณ 45 ข้อ และใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที และถึงแม้จะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยและผลการทดสอบมีความแม่นยาในระดับสูงและสามารถสะท้อนความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบได้อย่างเที่ยงตรงในการทาข้อสอบ ซึ่งผลสอบจะแสดงออกมาในรูปแบบมาตรฐาน CEFR ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 Listening และ 
ส่วนที่ 2 Reading (Use of English)

ข้อสอบส่วนที่ 1 คือ ข้อสอบ Listening ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อสอบฟัง 3 ประเภท คือ
- การฟังแบบสั้น และ เลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก ( ฟังได้ 2 รอบ)
- การฟังแบบสั้น และ จับคู่ภาพ ชนิด 3 ตัวเลือก (ฟังได้ 2 รอบ)
- การฟังแบบยาว และตอบคาถาม ประมาณ 5 – 6 ข้อ (ฟังได้ 2 รอบ)

ข้อสอบส่วนที่ 2 คือ ข้อสอบ Use of English ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประเภท คือ
- แบบทดสอบความรู้ด้าน คาศัพท์
- แบบทดสอบความรู้ด้านไวยกรณ์
- แบบทดสอบความรู้การอ่านแบบสั้น
- แบบทดสอบความรู้การอ่านเอาความ
- แบบทดสอบชนิดเติมคาในช่องว่าง (ยาก)

จาก ศน.มนัสนันท์ กุลวงศ์ 
โทร.0896443239
Comments