ศึกษานิเทศก์

โพสต์17 พ.ค. 2558 21:14โดยสพป นครราชสีมา เขต 5   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 19:19 ]
 
นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน์
(ผอ.กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 
เบอร์โทร 081-9760173


 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร  
 
นางประภาภรณ์  ถีสูงเนิน
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาหลักสูตร)
เบอร์โทร 086-8707185
นายองอาจ  วิชัยสุชาติ
เบอร์โทร 081-7903288
นางสาวละม่อม  เปรมสระน้อย
เบอร์โทร 082-7486955

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
นางณัฐนันท์  อรัญญา
 
(หัวหน้ากลุ่มงานวัดผล) 
เบอร์โทร 092-8791445
นางสาวพชร  ยังให้ผล
 
เบอร์โทร 087-4542693
นางสาวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ
เบอร์โทร 083-3591964 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
นางนภัสวรรณ  ป้องจันมณีสกุล 
(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบฯ)
 
เบอร์โทร 089-8454515
นางสุภาพัธจิรา  คูณวิทยาวรรณ์ 
 
เบอร์โทร 086-2597840
นางณิญดาภรค์  พันชนะ
 
เบอร์โทร 096-1561834
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฯ 
นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์
 
(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ)
เบอร์โทร 085-7715587
นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์
เบอร์โทร 087-9606256
 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตาม ฯ 

 

นายภาณุวัฒน์  เอื้องคำประเสริฐ
 
เบอร์โทร 081-9675162
นางสำราญ  ตั้งศรีทอง
 
เบอร์โทร 081-0711231
  กลุ่มงานเลขานุการ ฯ 
 
นางสาวศิราณี  กันชัย

(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ)
เบอร์โทร 083-3709545 
นางสาวสมสิน  ชัชวาลปรีชา 
 
เบอร์โทร 089-2462351
 
 

งานธุรการ 

 
นางกมลวรรณ  วิจิตรโคกกรวด
(เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน) 
เบอร์โทร 089-6246179

 

Comments